Nội dung được cung cấp trên ngucoccalbee.com và các tài liệu kèm theo chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin để giúp bạn hiểu các yếu tố liên quan đến việc xây dựng các trang web thành công. Nội dung không nhằm mục đích tư vấn cho một tình huống kinh doanh cụ thể hoặc thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp từ các chuyên gia được cấp phép như CPA hoặc luật sư. Việc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web này hoặc các khóa học là hoàn toàn tự chịu rủi ro của bạn. Thông tin được cung cấp ở đây không được đảm bảo để tạo ra bất kỳ kết quả cụ thể nào.

Những gì hiệu quả và không hiệu quả đối với các doanh nghiệp trực tuyến thay đổi thường xuyên. Internet luôn phát triển. Do đó, thông tin có sẵn qua trang web này và các khóa học không nên được coi là hiện tại, đầy đủ hoặc đầy đủ, bạn cũng không nên dựa vào những thông tin đó cho một quyết định hoặc kịch bản kinh doanh cụ thể. Mặc dù các khái niệm được thảo luận ở đây nhằm giúp bạn hiểu các khái niệm chung về việc xây dựng một doanh nghiệp trực tuyến, hãy luôn tiến hành thẩm định của bạn để xác định những phát triển mới nhất trong hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Tiếp xúc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách này hoặc giao dịch của bạn với trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây .